ارتودنسی آماده سازی ایمپلنت

کمبود مادرزادی دو دندان شماره دو بالا و فضا بین دندانها
در فک بالا با ارتودنسی ثابت فضا برای جایگذاری دو دندان غایب با دو ایمپلنت آماده شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
بهترین دکتر ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

 ارتودنسی آماده سازی ایمپلنت