هزینه ارتودنسی در سال 1402

لیست قیمت ارتودنسی در سال 1402 در مطب دکتر احسان مهریزی

قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر 48.000.000
قیمت ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر 31.000.000
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف 44.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف 29.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive 15.000.000
کلیر الاینر (اینویزالاین) هزینه متوسط 90.000.000
هزینه ارتودنسی متحرک یک فک 12.000.000
قیمت ارتودنسی متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک 24.000.000
هزینه های رکس 17.000.000
هزینه اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک 12.500.000
هزینه ارتودنسی جراحی فک ( هزینه ارتوسرجری ) 62.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته 62.000.000
درمان ثابت دو فک بزرگسالان با کشیدن دندان 53.000.000
هزینه اضافه شدن هدگیر به ثابت 7.000.000
قیمت مینی اسکرو هر عدد 5.000.000
هزینه اضافه براکت دیمون 11.000.000
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک 12.500.000
اضافه شدن پالاتال بار 5.000.000
هزینه فضا نگهدار دو طرفه ( لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) 6.500.000 یک قسط
هزینه نگهدارنده ثابت هر دندان 600.000 یک قسط
قیمت پلاک ریتینر متحرک شفاف (قیمت ارتودنسی متحرک) 1.900.000 یک قسط
هزینه پلاک متحرک مجدد 3.500.000 یک قسط
هزینه پلاک فانکشنال مجدد 7.500.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد براکت فلزی 750.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد براکت سرامیکی، دیمون 2.200.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد باکال تیوب 900.000 یک قسط
هزینه بلیچینگ خانگی یک فک 3.400.000 یک قسط
هزینه بلیچینگ خانگی دو فک 5.800.000 یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف ) 16.000.000 یک قسط
نایت گارد 2.200.000 یک قسط
قالب مطالعه 1.400.000 یک قسط
ادامه درمان ثابت ( هر جلسه ) 1.100.000
هزینه ویزیت / مشاوره هزینه ارتودنسی 150.000
 • پیش پرداخت ارتودنسی ثابت، 30درصد و پیش پرداخت ارتودنسی متحرک 50 درصد می باشد.
 • برای فتوگرافی قبل و بعد از درمان و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار هزینه ای دریافت نمی شود. درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد. برای ریتینرها (نگهدارنده متحرک و ثابت ) و ویزیتهای دوره نگهداری  هزینه ای دریافت نمی شود.
 • هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک با پلاک های شفاف (اینویزالاین) بطور متوسط مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت سرامیکی می باشد و بسته به شدت مشکلات دندانها و تعداد پلاکهای مورد نیاز هزینه افزایش می یابد.
 • برای درمانهای دو مرحله ای کودکان برای مرحله دوم (ارتودنسی ثابت) ده درصد تخفیف اعمال می شود.
 • هزینه ارتودنسی متحرک با استفاده از پلاک های شفاف (ارتودنسی نامرئی یا اینویزالاین) به طور متوسط تعیین شده و بسته به شدت مشکلات دندان ها و تعداد پلاک های مورد نیاز ممکن است قیمت افزایش یابد.
 • تعرفه ها به تومان می باشد.

قیمت ارتودنسی در نیمه دوم سال 1401

لیست هزینه ارتودنسی در نیمه دوم سال 1401 در مطب دکتر احسان مهریزی

قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر 35.000.000
قیمت ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر 23.000.000
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف 32.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف 21.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive 11.000.000
کلیر الاینر (اینویزالاین) هزینه متوسط 53.000.000
هزینه ارتودنسی متحرک یک فک 8.700.000
قیمت ارتودنسی متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک 17.500.000
هزینه های رکس 12.600.000
هزینه اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک 9.000.000
هزینه ارتودنسی برای جراحی فک ( ارتوسرجری ) 45.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته 45.000.000
درمان ثابت دو فک بزرگسالان با کشیدن دندان 38.000.000
هزینه اضافه شدن هدگیر به ثابت 4.000.000
قیمت مینی اسکرو هر عدد 3.500.000
هزینه اضافه براکت دیمون 6.800.000
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک 9.000.000
هزینه اضافه براکت لینگوال برای یک فک 20.000.000
اضافه شدن پالاتال بار 3.000.000
هزینه فضا نگهدار دو طرفه ( لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) 4.700.000 یک قسط
هزینه نگهدارنده ثابت هر دندان 450.000 یک قسط
قیمت پلاک ریتینر متحرک شفاف (قیمت ارتودنسی متحرک) 1.400.000 یک قسط
هزینه پلاک متحرک مجدد 2.400.000 یک قسط
هزینه پلاک فانکشنال مجدد 5.000.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد براکت فلزی 550.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد براکت سرامیکی، لینگوال، دیمون 1.700.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد باکال تیوب 650.000 یک قسط
هزینه بلیچینگ خانگی یک فک 2.500.000 یک قسط
هزینه بلیچینگ خانگی دو فک 4.200.000 یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف ) 11.500.000 یک قسط
نایت گارد 1.600.000 یک قسط
قالب مطالعه 1.000.000 یک قسط
ادامه درمان ثابت ( هر جلسه ) 800.000
هزینه ویزیت / مشاوره هزینه ارتودنسی 100.000
 • برای فتوگرافی قبل و بعد از درمان و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار هزینه ای دریافت نمی شود. درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد. برای ریتینرها (نگهدارنده متحرک و ثابت ) و ویزیتهای دوره نگهداری  هزینه ای دریافت نمی شود.
 • هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک با پلاک های شفاف (اینویزالاین) بطور متوسط مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت سرامیکی می باشد و بسته به شدت مشکلات دندانها و تعداد پلاکهای مورد نیاز هزینه افزایش می یابد.
 • برای درمانهای دو مرحله ای کودکان برای مرحله دوم (ارتودنسی ثابت) ده درصد تخفیف اعمال می شود.
 • تعرفه ها به تومان می باشد.

قیمت ارتودنسی دندان نیمه اول سال 1401

لیست هزینه ارتودنسی در مطب دکتر احسان مهریزی

قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر 30.000.000
قیمت ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر 20.000.000
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف 27.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف 18.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive 10.000.000
کلیر الاینر (اینویزالاین) هزینه متوسط 45.000.000
درمان ارتودنسی متحرک یک فک 7.500.000
قیمت ارتودنسی متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک 15.000.000
هزینه های رکس 10.800.000
هزینه اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک 7.700.000
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک ) 38.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته 38.000.000
اضافه شدن هدگیر به ثابت 3.500.000
هر طرف SUS اضافه شدن فانکشنال ثابت 7.000.000
مینی اسکرو هرعدد 3.000.000
هزینه اضافه براکت دیمون 5.800.000
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک 7.500.000
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک 17.000.000
اضافه شدن پالاتال بار 2.400.000
فضا نگهدار دو طرفه ( لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) 4.000.000 یک قسط
هزینه نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم 400.000 یک قسط
قیمت پلاک ریتینر متحرک شفاف (قیمت ارتودنسی متحرک) 1.200.000 یک قسط
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده) 2.000.000 یک قسط
هزینه پلاک فانکشنال جدید ( موارد فوق ) 4.000.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد براکت فلزی 500.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد براکت سرامیکی لینگوال دیمون 1.500.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد باکال تیوب 600.000 یک قسط
هزینه بلیچینگ یک فک 2.200.000 یک قسط
هزینه بلیچینگ دو فک 3.600.000 یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف ) 10.000.000 یک قسط
هزینه نایت گارد 1.400.000 یک قسط
قیمت قالب مطالعه 900.000 یک قسط
ادامه درمان ثابت ( هر جلسه ) 700.000
هزینه ویزیت / مشاوره هزینه ارتودنسی 100.000
 • برای فتوگرافی قبل و بعد از درمان و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار هزینه ای دریافت نمی شود. درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد. برای ریتینرها (نگهدارنده متحرک و ثابت ) و ویزیتهای دوره نگهداری  هزینه ای دریافت نمی شود.
 • هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک با پلاک های شفاف (اینویزالاین) بطور متوسط مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت سرامیکی می باشد و بسته به شدت مشکلات دندانها و تعداد پلاکهای مورد نیاز هزینه افزایش می یابد.
 • برای درمانهای دو مرحله ای کودکان برای مرحله دوم (ارتودنسی ثابت) ده درصد تخفیف اعمال می شود.
 • تعرفه ها به تومان می باشد.

قیمت ارتودنسی دندان سال ۱۴۰۰

لیست قیمت ارتودنسی در مطب دکتر احسان مهریزی

قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر 24.000.000
قیمت ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر 15.500.000
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف 21.500.000
هزینه ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف 14.500.000
 هزینه ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive 8.200.000
هزینه ارتودنسی شفاف – کلیر الاینر (اینویزالاین) هزینه متوسط 36.000.000
هزینه ارتودنسی متحرک یک فک 6.000.000
قیمت ارتودنسی متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک 12.000.000
هزینه های رکس 8.600.000
هزینه اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک 6.100.000
درمان ارتوسرجری ( هزینه جراحی فک ) 30.000.000
هزینه ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته 30.000.000
اضافه شدن هدگیر به ثابت 2.300.000
هر طرف SUS اضافه شدن فانکشنال ثابت 5.500.000
مینی اسکرو هرعدد 2.300.000
هزینه اضافه براکت دیمون 4.600.000
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک 6.000.000
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک 13.500.000
اضافه شدن پالاتال بار 1.700.000
فضا نگهدار دوطرفه ( هزینه ارتودنسی لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) 3.200.000 یک قسط
هزینه نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم 300.000 یک قسط
قیمت پلاک ریتینر متحرک شفاف (قیمت ارتودنسی متحرک) 950.000 یک قسط
هزینه ارتودنسی پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده) 1.300.000 یک قسط
هزینه پلاک فانکشنال جدید ( موارد فوق ) 2.800.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد براکت فلزی 400.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد براکت سرامیکی لینگوال دیمون 1.200.000 یک قسط
هزینه گذاشتن مجدد باکال تیوب 500.000 یک قسط
هزینه بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت 2.100.000 یک قسط
هزینه بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت 2.800.000 یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف ) 8.000.000 یک قسط
هزینه نایت گارد 1.100.000 یک قسط
قیمت قالب مطالعه 750.000 یک قسط
ادامه درمان ثابت ( هر جلسه ) 550.000
هزینه ویزیت / مشاوره هزینه ارتودنسی 60.000

هزینه ارتودنسی دندان

قیمت ارتودنسی همیشه یکی از موارد مهم در اقدام یا عدم افراد برای درمان به خصوص درمانهای زیبایی است. بنابراین بسیاری از افرادی که هزینه ارتودنسی برایشان مهم است با آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت ارتودنسی می توانند بهتر تصمیم گیری کنند و روشهایی برای کاهش قیمت ارتودنسی در پیش بگیرند. درمان ارتودنسی درمانی مهم برای حفظ سلامت و زیبایی دندانها و لبخند است و از آنجایی که همه ما دوست داریم لبخندی زیباتر و سالمتر داشته باشیم، ممکن است گاهی به درمان ارتودنسی فکر کنیم. اگر میخواهید بدانید درمان ارتودنسی چقدر برایتان تمام میشود باید بدانید در هر مورد تعرفه ارتودنسی ممکن است متفاوت باشد و نمیتوان یک مبلغ قطعی برای درمان ذکر کرد.

هزینه ارتودنسی

برای بارآورد هزینه ارتودنسی دندان باید در جریان مواردی که در هزینه ارتودنسی تاثیر گذار است قرار بگیرید. در حالت کلی تعرفه ارتودنسی در مطب ها و توسط پزشکان متخصص باید تقریبا یکسان باشد اما در این روند مواردی که در ادامه به شرح یک از آنها میپردازیم دخیل است:

 1. طرح درمان مختص هر بیمار: از مهم ترین عواملی که در هزینه ارتودنسی دخیل است، شدت نامرتبی و شرایط دندان های فرد اعم از سلامت لثه و دندان ها، سن، جنس، اسکلت صورت و خواسته های بیمار برای تعیین طرح درمانی مختص او بستگی دارد، گاهی بیماران تنها در تعداد معدودی دندان نامرتبی را شاهد هستند و گاهی این مشکل در وضعیت فک و دندان های مخفی و هر دو فک بالا و پایین وجود دارد و نیاز به اقدامات سخت تر و درمان طولانی تری دارد. که این مورد در جلسه مشاوره و معاینه بالینی دقیق و بررسی رادیو گرافی مشخص می شود. برای تعیین نوبت آنلاین رایگان اینجا کلیک کنید.
 2. مواد و دستگاه استفاده شده در ارتودنسی دندان ها: از اصلی ترین مواردی که در کنار این خدمات توسط پزشک باید انجام شود متریال مورد استفاده است که در انواع و کیفیت های متفاوت و با برندهای مختلف چون سرامیکی فلزی و… عرضه می شود حتما قبل از انجام خدمات در مورد کیفیت و برند این مواد از پزشک خود سوال کنید و در صورت وجود تمام برندها درخواست مناسب بودجه و مشاوره وی را استفاده کنید. در نظر داشته باشید که این موارد به دلیل اینکه برای مدت طولانی قرار است در دهان شما بماند بهتر است حتما در مورد آنها اطلاعاتی مختصر داشته باشید.

از دیگر مواردی که شاید در شرایط قیمت ارتودنسی این خدمات نتوان گنجاند ولی تاثیر بسزایی در هزینه ارتودنسی دارد، قیمت گذاری منصفانه این خدمات است. که برای بررسی این مورد می توانید با مقایسه قیمت ها در سایت های مختلف و مشاوره از افرادی که از این خدمات استفاده کرده اند اطلاعات مناسب را بدست آورید. در ادامه تمامی این هزینه های ارتودنسی را با جزییات تفاوت قیمت آورده ایم. عموما در سایت های که هزینه ارتودنسی درج نشده است. میزان این خدمات بیشتر خواهد بود.

قیمت خدمات ارتودنسی

قبل از ملاحظه اعداد قیمت ارتودنسی در سال 1400 به نکات زیر توجه نمایید :

 • پرداخت هزینه ارتودنسی به طور متعارف بصورت اقساطی می باشد که به مدت درمان بستگی دارد.
 • برای فتوگرافی قبل و بعد از درمان هزینه ای دریافت نمی شود.
 • برای دستگاههای ساخته شده در لابراتوار هزینه ای دریافت نمی شود.
 • درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان و آموزش توسط دکتر ارتودنسی می باشد.
 • درطول درمان چنانچه نیاز به وسیله یا اقدامات اضافی باشد اگر بیمار توصیه های درمانی را رعایت کرده باشد هزینه ای اضافه نمی شود.
 • برای ریتینر یا نگهدارنده ثابت و متحرک مورد نیاز هر بیمار و ویزیتهای دوره نگهداری بعد از ارتودنسی هزینه ای دریافت نمی شود.
 • هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک با پلاک های شفاف ( اینویزالاین ) حداقل مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت های فلزی می باشد و بسته به شدت مشکلات دندانها و تعداد پلاکهای مورد نیاز، قیمت ارتودنسی افزایش می یابد مثلاً معادل ارتودنسی ثابت با براکت سرامیکی. در ضمن حدود نصف هزینه ارتودنسی نامرئی (اینویزالاین) در ابتدا دریافت می شود.
 • برای درمانهای دو مرحله ای کودکان برای مرحله دوم (هزینه ارتودنسی ثابت) ده درصد تخفیف اعمال می شود.
 • هزینه ارتودنسی ثابت و متحرک در سال 1400 مانند هر سال در ابتدای سال تعیین می شود و تا انتهای سال اعمال می شود مگر در شرایطی که تورم بصورت غیرعادی افزایش داشته باشد.
 • قیمت ارتودنسی سال 1400 در مطب دکتر مهریزیی در سعادت آباد به شرح ذیل می باشد و برای افرادی است که درمان ارتودنسی دندان خود را در سال 1400 شروع کرده اند.

هزینه های ارتودنسی به تومان می باشد.

قیمت سیم کشی دندان

هزینه سیم کشی دندان در مطب دکتر مهریزی، دکتر ارتودنسی شهرک غرب و سعادت آباد به شرح ذیل می باشد. این قیمت ها برای سال 99 می باشد و برای افرادی است که درمان ارتودنسی دندان خود را در سال 99 شروع کرده اند.

.

جدول قیمت ارتودنسی 99

شرایط پرداخت هزینه ارتودنسی:

پرداخت قیمت ارتودنسی به دلیل مدت زمان طولانی این خدمات عموما بصورت اقساط دریافت میشود. بخشی از قیمت ارتودنسی در ابتدای درمان و مابقی بصورت اقساط ماهانه در طول درمان دریافت میشود که در زمان های مشخص در طی درمان طبق توافق در نظر گرفته میشود.
خدماتی چون فتوگرافی و دستگاه های ساخته شده در لابراتوار رایگان است. همچنین پکیج های بهداشت دهان در درمان های ارتودنسی ثابت همراه با این خدمات ارائه میشود. برای تعویض ریتینریا نگهدارنده براکت های ثابت و متحرک و ویزیت های دوره ای بیمار نیز هزینه ای نباید دریافت شود.
قیمت ارتودنسی نامرئی متحرک با پلاک های شفاف همانند ارتودنسی ثابت که از برکت های فلزی استفاده میشود به وضعیت دندان ها و شدت بهم ریختگی دندان ها و الاینرهای اینویزیلاین هایی که استفاده میشود بستگی دارد. که به دلیل خرید مستقیم تمام تعداد اینویزیلاین ها در ابتدای درمان توسط پزشک نصف تعرفه ارتودنسی در ابتدای درمان از بیمار دریافت میشود.

نکته ای که در درمان ارتودنسی دندان ها باید در نظر داشته باشید داشتن مشاوره مناسب و مطمئن برای شروع درمان است. برای مشاوره رایگان با دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی ابتدا وقت بگیرید و بعد از معاینه و بررسی رادیو گرافی اطلاعات کامل برای نحوه درمان و بهترین طرح درمان را براساس اصول علمی متخصصین ارتودنسی دریافت کنید. هزینه ارتودنسی کودکان بخصوص درمان های پیشگیری کمتر از درمان تخصصی در بزرگسالی است.

این شرایط هزینه ارتودنسی، پرداخت و خدمات جانبی مربوط به مطب دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی سعادت آباد می باشد.

هزینه ارتودنسی با بیمه تامین اجتماعی

این سوال بسیاری از افراد است که آیا بیمه تامین اجتماعی هزینه ارتودنسی را قبول می کند یا خیر. باید گفت که این نوع درمان ها از نظر بیمه تامین اجتماعی نوعی عمل زیبایی محسوب می شود و این شرکت ها کمکی برای قیمت ارتودنسی دندان به افراد نمی کنند و هزینه ارتودنسی به طور کامل باید توسط خود اشخاص پرداخت شود. البته که بسیاری از متخصصان ارتودنسی از جمله دکتر مهریزی، هزینه ارتودنسی را به چند قسط با توجه به شرایط بیمار تقسیم می کند. بنابراین از این نظر نگرانی نداشته باشید.

هزینه ارتودنسی ثابت فلزی

بریس‌های فلزی سنتی همچنان یک گزینه محبوب برای تراز کردن دندان‌ها باقی مانده اند. تنها ایراد این نوع ارتودنسی، سیم های نسبتاً آشکار و براکت های فلزی است که این موضوع یکی از دلایل عدم انتخاب این نوع ارتودنسی توسط برخی افراد است. اما با روش های جدیدتر و شفاف‌تر براکت‌ها، برخی ممکن است همچنان به سمت براکت‌های فلزی بروند، زیرا هزینه ارتودنسی ثابت نسبت به هزینه ارتودنسی سایر روش ها، بسیار مقرون است. قیمت ارتودنسی ثابت فلزی به دلیل کارایی بالا با نتایج قابل پیش بینی بسیار خوب است.

هزینه ارتودنسی متحرک

بریس های متحرک نیاز به همکاری زیادی دارند. شما باید آنها را برای 20 ساعت یا بیشتر در روز بپوشید. طول مدت درمان حدود 12 تا 18 ماه است. پس از اتمام درمان، باید از یک نگهدارنده استفاده کنید تا مطمئن شوید که اصلاحات در جای خود باقی می مانند. هزینه درمان ارتودنسی متحرک واقعاً به نیازهای درمانی شما بستگی دارد. برای دریافت توصیه های درمانی و برآورد هزینه ارتودنسی متحرک، با یک متخصص ارتودنسی خوب مشورت کنید.

هزینه ارتودنسی لینگوال

این بریس‌های بسیار جذاب به دلیل اینکه بریس‌های مخفی هستند، برای بزرگسالان و جوانان بسیار محبوب هستند. این بریس ها در پشت دندان های شما نصب می شوند. شما می توانید با پوشیدن این بریس های مخفی به راحتی لبخند بزنید و غذا بخورید. با این حال، نامرئی بودن هزینه دارد. هزینه ارتودنسی لینگوال بسیار گران تر از سایر روش های ارتودنسی است زیرا ارتودنتیست ها نیاز به زمان و دقت بیشتری برای قرار دادن و تنظیم مجدد آنها دارند. بریس های لینگوال به عنوان گران ترین نوع درمان ارتودنسی در نظر گرفته می شوند.

هزینه ارتودنسی نامرئی

بریس های شفاف که به آن ها تراز کننده های شفاف، ترازهای نامرئی یا بریس های نامرئی نیز گفته می شود، یک جایگزین عالی و قابل جابجایی برای بریس های سنتی هستند. این نوع ارتودنسی اصلا از فلز استفاده نمی کند و نیازی به فیکس کردن ندارد. در این روش شما می توانید به طبیعی ترین و کم تهاجمی ترین شکل ممکن لبخند بزنید. ارتودنسی نامرئی اغلب راه حل ایده آلی برای بیمارانی است که دارای انحراف خفیف تا متوسط در دندان های خود هستند. البته گاهی اوقات موارد شدیدتر ناهماهنگی دندان،ممکن است با ارتودنسی نامرئی قابل درمان باشد.

یک متخصص ارتودنسی با گرفتن قالبی از بایت شما یک جفت بریس سفارشی نامرئی برای شما ایجاد می کند. مانند دیگر بریس‌ها، آن‌ها به قسمت‌های خاصی از دندان‌های شما فشار وارد می‌کنند تا در طول زمان خاصی دندان ها به موقعیت ایده‌آل‌تری برسند. بر خلاف بریس های فلزی و سرامیکی، می توان آنها را به راحتی برای غذا خوردن یا مسواک زدن جدا کرد. قیمت ارتودنسی نامرئی کمی گرانتر از بریس های سنتی است.

.

عوامل تاثیر گذار بر هزینه ارتودنسی

 • روش درمان

اولین چیزی که در براورد هزینه در نظر گرفته میشود، روش های زیادی برای درمان ارتودنسی وجود دارد. متداولترین وسیله ارتودنسی، براکت معمولی (براکت فلزی) است. براکت فلزی هنوز ارزانترین و موثرترین روش درمانی در ارتودنسی محسوب میشود اما روشهای دیگری نیز در حال حاضر وجود دارند که طرفداران زیادی دارند. براکت سرامیکی و الاینر شفاف (اینویزالاین) سیستمهای جدیدتری هستند که به علت شفافیت تقریبا نامرئی هستند اما گرانتر می باشند. همچنین براکت خود لیگاچور (براکت دیمون) یکی از انواع سیستم براکت است که در آن نیازی به لیگاچور وجود ندارد بلکه خود براکت میتواند سیم ارتودنسی را نگه دارد. این سیستم براکت نیز قیمت ارتودنسی بیشتری دارد. براکت پشت دندانی سیستم براکتی است که به سطح پشتی دندانها چسبانده میشود تا در معرض دید نباشد اما همان طور که میتوانید حدس بزنید، نصب و تنظیم این سیستم براکت زمان بیشتری نیاز دارد و دسترسی به براکت برای ارتودنتیست سخت تر است بنابراین قیمت ارتودنسی نیز با براکت معمولی متفاوت خواهد بود.

 • قطعات و وسیله های جانبی مورد استفاده

در درمان ارتودنسی علاوه بر خود براکت ممکن است از قطعات دیگری نیز استفاده شود. مثلا برخی افراد نیاز به حلقه کشی الاستیک دارند تا موقعیت دندانهای بالا و پایین شان نسبت به هم اصلاح شود، برخی ممکن است فنر مارپیچی برای ایجاد فاصله بین دو دندان لازم داشته باشند یا انواع دیگر ضمایم براکت برایشان استفاده شود. همچنین ممکن است علاوه بر سیستم براکت و ضمایم آن، وسیله دیگری مثل هدگیر، فنر فورسس، قفس زبان، توربو، بایت پلیت یا وسیله های دیگر استفاده شود که هزینه آنها جداگانه محاسبه میشود و بر قیمت ارتودنسی نهایی می افزاید و همچنین تنظیم آنها زمان بر بوده و ممکن است بر پیچیدگی درمان بیفزاید.

 • شدت مشکل ارتودنسی

شدت تغییراتی که لازم دارید و پیچیدگی حرکاتی که لازم است ایجاد شود یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر قیمت ارتودنسی است. در موارد پیچیده تر و شدیدتر، مدت زمان بیشتری طول میکشد تا اصلاح دندانها به پایان برسد بنابراین دفعات مراجعه به ارتودنتیست، نیاز به عکس پرتوی ایکس، قالب گیری، وسیله ها یا ضمایم براکت و غیره نیز بیشتر میشود. حرکات جزئی دندانها قیمت ارتودنسی کمتری به دنبال دارد.

 • سن بیمار

اگر چه در هر سنی میتوان درمان ارتودنسی انجام داد اما در افرادی که سن رشدشان به پایان رسیده ممکن است درمان پیچیده تری لازم باشد. در کودکی با هدایت رشد استخوانها میتوان حرکات مورد نظر را ایجاد کرد اما در بزرگسالی باید نیروی بیشتر و طولانی تر و روشهای پیچیده تری اعمال شود. گاهی نیز برای ایجاد تغییر در استخوانهای فک ممکن است نیاز به جراحی فک باشد.

 • درمانهای جانبی

گاهی هنگامی که برای مشاوره ارتودنسی مراجعه میکنید مشخص میشود مشکلات دیگری مثل پوسیدگی دندان دارید که اول باید آن را حل کنید. گاهی نیز در طول درمان ممکن است پوسیدگی دندان یا عفونت لثه اتفاق بیفتد. هر گونه درمان جانبی که به درمان ارتودنسی اضافه میشود قیمت ارتودنسی را بالاتر میبرد. همچنین اگر براکت آسیب ببیند و نیاز به تعمیر یا تعویض پیدا کند هزینه تان باز هم بالاتر میرود. بنابراین با حفظ بهداشت دهان و مراقبت از براکت از افزایش قیمت ارتودنسی جلوگیری میکنید.

 • تجربه ارتودنتیست

اگر برای درمان ارتودنسی به دندانپزشک عمومی مراجعه کنید تعرفه ارتودنسی کمتری از شما دریافت میکند چرا که در این زمینه تخصصی کسب نکرده است اما قیمت ارتودنسی نزد متخصص ارتودنسی بیشتر میشود چرا که ارتودنتیست زمان زیادی را صرف کسب آموزش و تجربه کرده است. به یاد داشته باشید اگر درمان را نزد متخصص مطمئن انجام ندهید گاهی با عوارضی مواجه میشوید که نه تنها قیمت ارتودنسی را چند برابر میکند بلکه ممکن است نتایج منفی غیر قابل بازگشت مانند از دست دادن دندان داشته باشد.

یادتان باشد هرگز نباید صرفا قیمت ارتودنسی تعیین کننده درمانتان باشد چرا که مسائل واقعا مهمتری نیز وجود دارد. اگر درمانی را که لازم است انجام دهید به تعویق بیندازید بعدا پس از تحمل رنج و مشکلات بیشتر مجبور به درمان گرانتر و پیچیده تر میشوید و گاه نمیتوان عوارض این تعویق در درمان را جبران کرد. از صرف هزینه بابت سلامت خود نترسید بلکه سعی کنید هزینه ها را به درستی مدیریت کنید.

سوالات خود را مطرح کنید

29 پاسخ
 1. شادی
  شادی گفته:

  سلام وقتتون بخیر اقای دکتر.
  من دندان سومی بالام کمی بیرون زدگی داره میشه بگید هزینه ارتودنسی برام چقدر میشه؟

  پاسخ
  • دکتر مهریزی
   دکتر مهریزی گفته:

   سلام وقت شما بخیر. با توجه به این که جلوآمدگی فک دارید باید حضورا تشریف بیارید تا معاینه بشید و مشخص بشه که آیا با ارتودنسی مشکل حل میشه یا نیاز به جراحی فک دارید.

   پاسخ
  • دکتر احسان مهریزی
   دکتر احسان مهریزی گفته:

   سلام دوست عزیز. معمولا هزینه ارتودنسی لینگوال نسبت به هزینه ارتودنسی سنتی بیشتره. هزینه ارتودنسی سرامیکی یا شفاف هم تقریبا بیشتر از بقیس. البته برای اطلاع دقیق از هزینه هر کدوم از روش ها باید نوع مشکل، سن و تعداد دندان ها یا فک ها بررسی بشه.

   پاسخ

تعقیب

 1. […] فرد شود که درمان آن مستلزم صرف زمان طولانی و پرداخت هزینه ارتودنسی زیاد خواهد […]

 2. […] همه چیز درباره قیمت و هزینه های ارتودنسی و سیم کشی دندان. تاثیر نوع سیم کشی، سن (کودک/بزرگسال) و طول درمان بر هزینه درمان. هزینه های جانبی ارتودنسی. […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

‫5/5 (26 امتیاز )