آقا پسری مراجعه داشتند برای درمان بهم ریختگی شدید دندانها
ارتودنسی ثابت برای ایشان انجام شد و بخاطر کمبود فضای شدید چهار دندان آسیاب کوچک در ابتدای درمان کشیده شد.

در نهایت بعد از دو سال با نتیجه عالی درمان به اتمام رسید.

 دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت