بیمار ما آقا پسری بودند با مشکل اصلی دندانهای نیش بیرون زده که بررسی بیشتر نشان داد ایشان دچار تنگی عرض فک بالا هستند. بنابراین در ابتدا عرض فک بالا با دستگاه هایرکس (Hyrax) افزایش پیدا کرد و در مرحله بعد ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان انجام شد.

اصلاح بعد عرضی کلید تأمین فضا و درمان بدون کشیدن دندان بود.
بعد از درمان چفت شدن دندانها در بعد عرضی و قدامی خلفی کاملاً اصلاح شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی دندان و ناهنجاریهای فک و صورت