قبل و بعد ارتودنسی

ارتودنسی ثابت دو فک همراه با کشیدن دندان جهت رفع نامرتبی دندانی و قراردادن دندان های نیش بیرون زده در قوس دندانی

دکتر احسان ابوئی مهریزی

دکتر ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان