ناهنجاری کمبود فضای متوسط و بهم ریختگی دندان ها

درمان: ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

دکتر احسان ابوئی مهریزی
دکتر ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان