آقایی برای درمان نامرتبی دندانها مراجعه کردند.

درمان با ارتودنسی ثابت در هر دو فک و کشیدن یک دندان آسیاب کوچک ( چهار چپ بالا ) انجام شد.

با وجود سن بالای سی سال و وجود روکش و مشکلات دندانی درمان به نحو احسن و با نتایج مناسب انجام شد. در پایان علاوه بر نظم و ردیف شدن دندانها بصورت صحیح چفت شدند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت