نتیجه زیبای درمان دخترخانمی که برای اصلاح طرح لبخند و بهم ریختگی دندانها مراجعه کردند.

بررسی نشان داد که در سمت راست پایین دندان نیش غایب است. عدم قرینگی و انحراف میدلاین دندانها در هر دوفک مشاهده شد.

با توجه به جلو بودن دندانهای بالا، شیب زیاد دندانها و انحراف میدلاین طرح درمان ایشان با کشیدن سه دندان انجام شد. درمان ارتودنسی ثابت در کمتر از دو سال با نتیجه زیبا به اتمام رسید.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت