افزایش عرض لبخند با ارتودنسی

دختر خانمی با شکایت از دندان نیش بیرون زده برای درمان ارتودنسی مراجعه داشتند. با وجود کمبود فضا با توجه به فرم صورت و لبها برای رسیدن به بهترین نتیجه قرار شد که درمان بدون کشیدن دندان انجام شود.

با ارتودنسی ثابت ابعاد قوسهای دندانی افزایش پیدا کرد و دندانها به زیبایی مرتب شدند. با افزایش عرض قوس دندانی در ناحیه دندان های پرمولر عرض لبخند افزایش یافت ، گوشه های داخل لب پر شد و لبخند زیباتر شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

دکتر ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

 افزایش عرض لبخند با ارتودنسی