دخترخانمی مراجعه کردند با شکایت از جلو بودن فک بالا و بهم ریختگی دندانها

بررسی ما نشان داد که دندانها بصورت صحیح چفت نمی شوند و همچنین دو دندان در فک پایین شیری بودند یعنی دندانهای پرمولر دوم فک پایین غایب بودند.

برای ایشان درمان با ارتودنسی ثابت شروع شد. در فک بالا دو دندان پرمولر اول کشیده شد و در فک پایین دندانهای شیری خارج شدند و فضای آنها بسته شد. در انتها با استفاده از الاستیک رابطه دندانها تصحیح شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی شهرک غرب)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

بستن فضای دندانهای غایب

اطلاعات بیشتر: قیمت ارتودنسی متحرک