تغییر موقعیت دندانها در ارتودنسی میتواند منجر به تغییر موقعیت لبها شود.

در این مورد درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان انجام شده است و ملاحظه میشود که با عقب رفتن دندانها فرم لب پایین و حتی چانه بهبود پیدا کرده است.

ایشان قبل از مراجعه به ما توسط درمانگر غیر متخصص درمان نامناسبی داشتند که ما درمان مجدد برای ایشان انجام دادیم و لبخندی زیبا، دندانهایی ردیف و صورت زیباتری به ایشان هدیه کردیم.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ناهنجاریهای فک و صورت و دکتر ارتودنسی تهران