درمان ارتودنسی اپن بایت

اپن بایت قدامی یعنی بهم نرسیدن دندان های جلو هنگام جفت شدن دندان ها. برای بهم رسیدن دندان ها و بستن اپن بایت حین ارتودنسی ثابت از ترکیب اینتروژن دندان های خلفی با مینی اسکرو و اکستروژن دندان های قدامی با الاستیک کمک گرفته شده است. بعد از درمان ارتودنسی با بهم رسیدن دندان های جلو فانکشن و غذا خوردن تسهیل شده است. پایین تر آمدن دندانهای جلو فک بالا باعث نمایش بیشتر دندان ها حین لبخند و بهبود زیبایی لبخند شده است.

درمان اپن بایت با ارتودنسی ؛ اپن بایت قدامی یعنی بهم نرسیدن دندانهای جلو حین جفت شدن دندان ها. با ترکیب اینتروژن دندان های خلفی با مینی اسکرو و اکستروژن دندان های قدامی با الاستیک فاصله دندان های جلو بسته شده است. بهم رسیدن دندان های جلو فانکشن و غذا خوردن را تسهیل می نماید. پایین تر آمدن دندانهای جلو فک بالا باعث نمایش بیشتر دندان ها حین لبخند و افزایش زیبایی لبخند شده است.

 ارتودنسی ثابت دو فک همراه با کشیدن دندان جهت رفع نامرتبی دندانی و قراردادن دندان های نیش بیرون زده در قوس دندانی

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی تهران)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی اپن بایت