دختر نوجوانی با مشکل بیرون زدگی و بهم ریختگی دندان ها مراجعه نموده است. با درمان ارتودنسی ثابت و کشیدن دندان و استفاده از فضای آن دندانها ردیف شده و عقب برده شده اند. با عقب رفتن دندان ها لب ها هم عقب تر رفته و فرم لب و چانه بهتر شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
بهترین متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی بیرون زدگی دندان ها