قبل و بعد از ارتودنسی

نتایج زیبای درمان ارتودنسی خانمی که قبل از ارتودنسی بهم ریختگی متوسط دندانها در هر دو فک را داشتند. بعد از ارتودنسی ثابت به مدت یکسال و چندماه دندانها منظم و ردیف شده اند و لبخند زیبایی بدست آمده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی شهرک غرب)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی زودهنگام و دو مرحله ای