درمان ترکیبی ارتودنسی و ترمیمی

چگونگی خلق لبخند زیبای برای یکی از مراجعه کنندگان عزیز :

قبل از ارتودنسی بجز نامرتب بودن دندانها فرم قوسهای دندانی مناسب نبود و تنگی قوس دندانی در ناحیه پرمولر دوم موجب نازیبایی لبخند میشد. دندانهای جلو در اثر شکستگی کوتاه شده بود و باعث معکوس شدن خط لبخند میشد.

بعد از ارتودنسی دندانها مرتب شده ، با اصلاح فرم قوس دندانی بالا عرض لبخند افزایش یافته و با ترمیم کامپوزیت دو دندان جلو خط لبخند هماهنگی ایجاد شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی غرب تهران)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ترکیبی ارتودنسی و ترمیمی