درمان دندانهای نهفته از درمانهای دشوار و طولانی ارتودنسی می باشد بخصوص دندان نیش نهفته در کام.

ترتیب درمان به این صورت است که بعد از شروع درمان ارتودنسی ثابت و آماده سازی قوس دندانی جراحی انجام میشود و روی دندان باز شده و اتچمنت به دندان باند می شود و بتدریج دندان به محل صحیح هدایت می شود…

در این مورد استفاده از بالیستا لوپ نشان داده می شود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

دکتر متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان دندان نیش نهفته

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی دندان