دختر خانمی مراجعه کردند تا فاصله بین دندانهای جلو را برطرف کنند.

برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت دو فک به مدت دو سال انجام شد.

در فک پایین تمامی فضاها با ارتودنسی بسته شد ولی در فک بالا بخاطر کوچک بودن دندانهای لترال مقدار کمی فضا در دیستال آنها باقی ماند تا در صورت تمایل در آینده با درمانهای ترمیمی زیبایی (کامپوزیت) بسته شود.

برای حفظ نتیجه درمان:

در فک بالا جراحی فرنکتومی انجام شد و سیم نگهدارنده ثابت پشت دو دندان جلو قرار داده شد.

در فک پایین پشت هشت دندان جلو سیم نگهدارنده ثابت گذاشته شد.

برای اطمینان بیشتر از عدم بازگشت فضاها نگهدارنده متحرک شفاف هم تجویز شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی در غرب تهران)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان فاصله دندان ها

اطلاعات بیشتر: قیمت پلاک دندان