جراحی اکسپوژر دندان نیش نهفته

در کام قرار گرفته است بعد از شروع درمان ارتودنسی با جراحی روی دندان نیش باز می شود و یک اتچمنت بنام ایلت روی دندان چسبانده می شود تا با استفاده از آن و اعمال نیرو با ارتودنسی دندان به تدریج به محل صحیح هدایت شود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

هدایت رویشی دندان نیش نهفته