پایین آوردن دندان نیش (Forced Eruption) جهت افزایش طول تاج و قراردادن روکش مناسب
استفاده از مینی اسکرو و الاستیک بین فکی

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی سعادت آباد)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

پایین آوردن دندان نیش جهت افزایش طول تاج