قیمت ارتودنسی دندان سال ۱۴۰۰

در مطب دکتر احسان مهریزی

درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر 24.000.000
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر 15.500.000
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف 21.500.000
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف 14.500.000
 Adjunctiveارتودنسی ثابت نیم فک 8.200.000
کلیر الاینر (اینویزالاین) هزینه متوسط 36.000.000
درمان ارتودنسی متحرک یک فک 6.000.000
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک 12.000.000
های رکس 8.600.000
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک 6.100.000
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک ) 30.000.000
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته 30.000.000
اضافه شدن هدگیر به ثابت 2.300.000
  هر طرفSUSاضافه شدن فانکشنال ثابت 5.500.000
مینی اسکرو هرعدد 2.300.000
هزینه اضافه براکت دیمون 4.600.000
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک 6.000.000
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک 13.500.000
اضافه شدن پالاتال بار 1.700.000
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) 3.200.000 یک قسط
نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم 300.000 یک قسط
پلاک ریتینر متحرک شفاف 950.000 یک قسط
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده ) 1.300.000 یک قسط
هزینه پلاک  فانکشنال جدید ( موارد فوق ) 2.800.000 یک قسط
هزینه  گذاشتن مجدد براکت فلزی 400.000 یک قسط
هزینه  گذاشتن مجدد براکت سرامیکی  لینگوال دیمون 1.200.000 یک قسط
هزینه  گذاشتن مجدد  باکال تیوب 500.000 یک قسط
بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت 2.100.000 یک قسط
بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت 2.800.000 یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف ) 8.000.000 یک قسط
نایت گارد 1.100.000 یک قسط
قالب مطالعه 750.000 یک قسط
ادامه درمان ثابت ( هر جلسه ) 550.000
ویزیت / مشاوره 60.000