ارتودنسی با کشیدن دندان

قبل از ارتودنسی بهم ریختگی و کمبود شدید فضا در فک بالا مشاهده می شود طوری که دندانهای نیش کاملاً خارج از قوس قرار گرفته و هیچ فضایی ندارند. دندانهای فک پایین جلوتر از دندانهای بالا قرار گرفته اند ( کراس بایت ).

بخاطر کمبود شدید فضا درمان ارتودنسی با کشیدن چهار دندان آسیاب کوچک صورت گرفت ( پرمولر اول فک پایین و پرمولر دوم فک بالا ).

دکتر احسان ابوئی مهریزی 

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی با کشیدن دندان

اطلاعات بیشتر: قیمت براکت ارتودنسی