درمان دندان نیش نهفته

درمان موفق دندان نیش نهفته در ناحیه کام با ارتودنسی ثابت به مدت دوسال به این صورت که بعد از آماده سازی قوس دندانی با جراحی روی دندان نیش باز شده و دندان به تدریج با نیروی ارتودنسی به محل صحیح هدایت شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی در غرب تهران)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی دندان نیش نهفته