ارتودنسی در سن بالا

خانمی چهل و هفت ساله با مشکل فاصله و نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نمودند. تمایل ایشان انجام درمان ارتودنسی بصورت محدود در فک بالا بوده است. ارتودنسی محدودیت سنی ندارد و ارتودنسی ثابت فقط در فک بالا به مدت یکسال انجام شده و سیم نگهدارنده ثابت برای حفظ نتیجه درمان قرار داده شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

دکتر متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی فاصله بین دندان ها (دیاستم)

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی