اصلاح طرح لبخند با ارتودنسی

خانمی از مراجعین محترم خواستار ردیف شدن دندانها و اصلاح طرح لبخند بودند. با ارتودنسی ثابت در هر دو فک دندانها مرتب شدند و خط لبخند مناسب ایجاد شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر متخصص ارتودنسی)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

اصلاح طرح لبخند با ارتودنسی

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی دندان