تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی یکی از مراجعین عزیز که با وجود بهم ریختگی متوسط دندانها درمان ارتودنسی ثابت برای ایشان بدون کشیدن دندان در مدت کوتاه یکسال انجام شد. سن مناسب در کوتاه بودن دوره درمان نقش مهمی داشت.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی غرب تهران

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی