ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای شدید دندان ها

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در مدت دو سال

دکتر احسان ابوئی مهریزی 
متخصص ارتودنسی در تهران و متخصص ناهنجاری های فک و صورت

درمان بهم ریختگی دندانها