درمان فاصله بین دندانهای جلو

وجود فضا بین دندانها با ارتودنسی قابل اصلاح است به شرطی که اندازه و شکل دندانها طبیعی باشد و درمان در هر دو فک انجام شود بستن فضاها به راحتی انجام می شود اما نکته مهم حفظ نتیجه درمان است تا با فشار زبان فضا مجدد باز نشود. استفاده از نگهدارنده ثابت لازم است.

در این مورد قبل از ارتودنسی فاصله بین دندانهای جلو مشاهده می شود ( دیاستم ). بعد از ارتودنسی ثابت به مدت یکسال فاصله بین دندانها را بستیم و جهت جلوگیری از باز شدن فضا بین دندانها ، پشت دندانهای جلو در فک بالا و پایین سیم نگهدارنده ثابت قرار دادیم تا اگر بعدها فضایی باز شود پشت آخرین دندان و کمتر در معرض دید باشد. جهت اطمینان بیشتر از نگهدارنده متحرک شفاف هم استفاده شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (بهترین متخصص ارتودنسی)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان فاصله بین دندانهای جلو