ناهنجاری دندان و فک : بهم ریختگی و کمبود فضا همراه جلو بودن فک پایین ( رابطه کلاس III اسکلتی و دندانی )

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دو دندان از فک بالا و جراحی هر دو فک
در نهایت علاوه بر نظم و جفت شدن صحیح دندانها، نمای صورت هم تغییرات مطلوب داشته است.

مدت درمان : 19 ماه

دکتر احسان ابوئی مهریزی
دکتر ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ناهنجاری دندان و فک